OptiesBeleggen

Disclaimer

1. Garantie

In het verleden behaalde winsten/rendementen bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Optiesbeleggen verstrekt signalen aan de hand van meerdere Algoritmen en berekeningen. Deze signalen worden verstrekt door middel van een SMS en E-mail service aan individuele klanten. De Autotrade systemen van de Partners ontvangen exact dezelfde signalen.

2. Risico's

Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. U kunt (een deel van) uw inleg of méér verliezen. Afhankelijk van het door u gekozen trading systeem dan wel uw gekozen beleggingsstrategie kan uw risico onbeperkt zijn.

3. Beperking van onze aansprakelijkheid

Optiesbeleggen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst of verlies, op welke wijze of grondslag dan ook, ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van gebruik, van onze diensten.

Dat houdt onder andere ook in dat Optiesbeleggen jegens u niet aansprakelijk is voor het niet uitkomen van prognoses of koersverwachtingen. De reden hiervan is onder andere dat de koersvorming op de effectenmarkt mede bepaald wordt door een hoog subjectiviteitsgehalte en onzekere factoren (zoals bijvoorbeeld tegengestelde belangen tussen beurspartijen). En daar kan Optiesbeleggen geen invloed op uitoefenen.

Ook kan Optiesbeleggen niet aansprakelijk worden gesteld voor het op onjuiste wijze functioneren van de software of de systemen die daarmee samenhangen. Dit heeft te maken met het feit dat software niet altijd foutloos functioneert en ook omdat het correct functioneren van de software mede afhangt van de wijze waarop derden, zoals beurzen, brokers, market data vendors, internetserviceproviders en telefoonmaatschappijen, hun diensten verrichten.

4. Signaal

De informatie die wordt verstrekt door middel van SMS en E-mail is niets meer dan een signaal. Op basis van jarenlange koershistorie geeft het signaal de beste winkansen over die periode. Optiesbeleggen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen die gemaakt worden op grond van de signalen die wij verstrekken. Abonnees zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële transacties en handelen volledig op eigen risico.

5. SMS

Optiesbeleggen kan niet aansprakelijk worden gesteld als een SMS of E-mail niet of te laat aankomt. Het niet of niet-tijdig ontvangen van een SMS of E-mail kan nooit tot een schadeplicht leiden.

6. Algoritme

De Optiesbeleggen Algoritmen berekenen continu de krachten in de markt. Wanneer er zich een significante kans voordoet, zal Optiesbeleggen dit signaal naar haar abonnees sturen. Dit betekent niet dat hetsignaal altijd winstgevend is. De signalen geven wel een hoge winkans. Tevens berekenen de algoritmen het moment om de positie te sluiten. Hieruit volgt een sluitingssignaal vanuit Optiesbeleggen.

7. Betalingen

Wanneer een abonnee zich aanmeldt, ontvangt de abonnee een factuur. De abonnementen en de daar bijbehorende services gaan in op de dag dat de eerste betaling is ontvangen. Eventuele restitutie voor de nog lopende periode is niet mogelijk.

8. Abonnement verlengen

De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur. De overeenkomst wordt verlengd voor een periode van dezelfde duur als de afsluitduur, tenzij een partij deze opzegt (schriftelijk, of per E-mail) tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand. De signalen vinden dan weer plaats nadat de betaling voor de volgende periode is ontvangen.

9. Verplichtingen van Optiesbeleggen

Optiesbeleggen is verplicht haar abonnees alle signalen door te sturen. Ook dienen relevante vragen te worden beantwoord. Optiesbeleggen behoudt zich het recht voor het abonnement stop te zetten als de abonnee zich op een onredelijke manier uit of als daar een andere negatieve aanleiding voor is.

10. Verplichtingen voor Abonnees

De abonnees van Optiesbeleggen dienen op zorgvuldige wijze om te gaan met de door Optiesbeleggen verstrekte informatie. Deze informatie mag - tenzij het schriftelijk door Optiesbeleggen is bevestigd - niet aan derden worden verstrekt .

11. Autotrade signalen

Optiesbeleggen kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een order verkeerd ingelegd of uitgevoerd is. Optiesbeleggen zal haar uiterste best doen om alle orders zo foutloos mogelijk uit te laten voeren. Wanneer dit onverhoopt niet het geval is kan het nooit tot een schadeplicht leiden.